Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε?

Αναboxing και Προδιαγραφές

Ρύθμιση του LingoGet στο iOS

Ρύθμιση του LingoGet στο Android

Χρήση της εφαρμογής και της συσκευής LingoGet

Επίλυση προβλημάτων - Ήχος πολύ χαμηλά (Android)

Επίλυση προβλημάτων - Ήχος πολύ χαμηλά (iOS)

Δείτε τι άλλο έχουμε στο κατάστημα